പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ്

റസിഡന്‍സ്

സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം

റൂം നമ്പർ 129
നില : ഒന്നാം നില
ബ്ലോക്ക്: നോർത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2333487
മൊബ്: 9400099333
ഇ-മെയിൽ: min.irr@kerala.gov.in
പ്രശാന്ത്
ക്ലിഫ് ഹൗസ്, കോമ്പൗണ്ട്
നന്തൻകോട്,
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2313347
0471 2312329
ചെറുനിലത്തുചാലിൽ
വാഴത്തോപ്പ്
തടിയമ്പാട് പി.ഒ.
ഇടുക്കി ജില്ല

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക

പേര്

ഫോണ്‍

ഓഫീസ്

മൊബൈല്‍

പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഗോപകുമാരൻ നായർ 0471-2518680 9446214305
സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി. സി. ജെയിംസ് 0471-2518287 9447210770
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പ്രേംജി എസ്. 0471-2517197 9446400333
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജോഷി തോമസ് 0471-2518899 9447367600
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജോഷി ജോസ് 0471-2518256 9048812123
പേഴ്സണൽ അസിറ്റന്റ് ശ്രീ. ബിനോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ 0471-2517196 9447523423
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിറ്റന്റ് ശ്രീ. രവീഷ് ആർ. 0471-2517196 9947953450

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ. ജോഷി തോമസ്
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 0471-2518899
മൊബ്: 9447367600
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ശ്രീ. പി.സി. ജെയിംസ്
സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 0471-2518287
മൊബ്: 9447210770