ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 

 

 

03-06-2022

 

മാതൃഭൂമി 

 

2

 

03-06-2022

 

ദേശാഭിമാനി 

 

3

 

03-06-2022

 

ദേശാഭിമാനി 

 

4

 

03-06-2022

 

ജനയുഗം 

 

5

 

03-06-2022

 

ജനയുഗം 

 

6 01-07-2022 മാതൃഭൂമി 
13-09-2022 കേരള കൗമുദി
12-10-2022 മാതൃഭൂമി 
9 29-10-2022 മാതൃഭൂമി 
10 15-11-2022 ജനയുഗം 
11 16-11-2022 മംഗളം 
12 23-11-2022 മാതൃഭൂമി 
13 24-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
14 17-12-2022 കേരള കൌമുദി 
15 19-12-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
16 21-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
17 21-12-2022 കേരള കൌമുദി 
18 22-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
19 28-01-2023 ജനയുഗം 
20 12-01-2023  വീക്ഷണം 
21 07-02-2023  ജനയുഗം 
22 23-02-2023 മംഗളം 
23 22-03-2022 ദേശാഭിമാനി 
24 22-03-2023 കേരള കൌമുദി 
25      
26