ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 23-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
2   27-03-2023  മലയാള മനോരമ     
24-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
4 18-06-2023 കേരള കൌമുദി 
5 21-06-2023 മാധ്യമം 
6 25-06-2023 ജനയുഗം 
7 14-09-2023 ജനയുഗം   
8 30-09-2023 എക്സ്പ്രെസ്സ്   
9 06-10-2023 മലയാള മനോരമ   
10 11-10-2023 ദേശാഭിമാനി   
11 12-10-2023 ദീപിക   
12 13-11-2023 മാധ്യമം   
13 29-11-2023 മാധ്യമം   
14      
15      
16